عمران اطلس ایرانیان

اعضاء هیأت مدیره شرکت عمران اطلس ایرانیان

team

محسن قالیچه باف یزدی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
team

علی اکبر کامکار

رئیس هیأت مدیره
team

مهرداد لطیفی

عضو هیأت مدیره
team

علی محمدی معتمد

عضو هیأت مدیره
team

حامد آقا رضایی

عضو هیأت مدیره
logo-area