عمران اطلس ایرانیان
پروژه مشارکتی کریمان کرمان

پروژه تجاری و اداری اطلس کریمان کرمان واقع در شهر کرمان بلوار جمهوری روبروی هتل پارس و در زمینی به مساحت 1303 مترمربع در 14 طبقه با کاربری تجاری اداری و با زیربنای کل 14059 مترمربع ناخالص و 1819 مترمربع تجاری و 6951 مترمربع اداری، طراحی و تا مرحله اسکلت اجرا گردیده است. در این راستا پروژه مذکور پس از ابلاغیه شرکت ایرانیان اطلس برای تکمیل تا مرحله بهره برداری به صورت مشارکتی، فراخوان مشارکت انجام و از بین مدعوین شرکت  با آقایان بهبودی به توافق رسیده و قرارداد مشارکت مدنی منعقد و ابلاغ گردید.

شهر کرمان بلوار جمهوری روبروی هتل پارس

عکس‌های این پروژه

logo-area